ابزار انتخاب Sanicubic

با استفاده از ایستگاه های پمپاژ Sanicubic شرکت SFAنیازی به دفن نمیباشد...
... تنها این دستگاه ها را روی سطح قرار میدهید

نوع مصرف:

تعداد دستگاه های متصل:

 
 
 
 
 
 
 
 

ابعاد لوله