از زیرزمین تا بام، ارتقا و افزودن ارزش به خانه

انتخاب نمائید

اضافه کردن یا بازسازی یک حمام کامل

انتخاب نمائید

اضافه کردن یا بازسازی آشپزخانه

انتخاب نمائید

اضافه کردن یک حمام کامل در گاراژ

انتخاب نمائید

اضافه کردن یا بازسازی رختشورخانه

انتخاب نمائید

اضافه کردن یک حمام کامل روی بام

انتخاب نمائید

اضافه کردن یک آشپزخانه یا رختشورخانه در زیرزمین

انتخاب نمائید

اضافه کردن یک حمام کامل در زیرزمین

انتخاب نمائید

اضافه کردن یک رختشورخانه در زیرزمین

انتخاب نمائید

اضافه کردن یا بازسازی چندین اتاق، یک سوئیت کامل یا یک فضای تجاری

انتخاب نمائید

اضافه کردن یا بازسازی کامل حمام

انتخاب نمائید

یک آبگرمکن یا هواساز نصب شده است

انتخاب نمائید

اضافه کردن یا بازسازی نیم حمام

کدام تجهیزات می بایست به اتاق متصل شود

Ce produit étant très facile à installer, nous vous recommandons de l'installer vous-même


بارگذاری نقشه