اضافه کردن یک اتاق

با استفاده از SFA یک اتاق را با سلیقه خود اضافه کنید