سیستم بیصدا

میزان تولید صدا در این سیستم ها به نحوه اتصال ها و دستورالعمل های اتصال وابسته میباشد. از سال 2005، پیشرفت های قابل توجهی در زمینه کاهش چشمگیر سطح صدای تولیدی خردکن های این شرکت انجام پذیرفته (طراحی جدید موتور و استفاده از صداگیرها). هرچند پیروی از دستورالعمل های نصب خاص بسیار مهم میباشد: عدم ارتباط تانک و دیوار هنگام نصب، نصب دقیق پد های ضد لرزش زیر تانک و در محل های از پیش تعیین شده، برای کاهش میزان لرزش پیج های اتصال دستگاه به زمین به دقت محکم گردد.برای عملکرد دقیق پد های ضد لرزش، تانک میبایست روی زمین کاملاً مسطح قرارگیرد. خروجی دستگاه میبایست حداکثر در فاصله یک متری سیستم قرارگیرد.