اطلاعات ارائه شده در این وبسیات تنها برای استفاده شرکت SFA و زیر مجموعه هایش می باشد و می توان تنها با این شرکت ارتباط برقرار کرد. شرکت های SFA اروپا با توجه به قانون 39-17-78 مورخ 16 ژانویه 1978 در مورد تجزیه اطلاعات، فایل ها و آزادی ها، هرکسی می تواند به اطلاعات دست یابد و در صورت لزوم می تواند تصحیح یا حذف شود (در صورت نیاز با واحد ارتباطات شرکت به آدرس MARKETING@ SFA.FR تماس گیرید)